Historia

La Societat de Caçadors Ribera Salada, es constitueix com a Associació Esportiva el 4 d'Abril de 1992, quedant registrada en la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat de Catalunya amb el Nº 7062 en data de 10 de Juny de 1992.
 

Som una Societat esportiva privada, que el seu objectiu és el foment i la pràctica de la caça, sense ànim de lucre.


La Societat neix com a conseqüència de la inquietud i el desig dels caçadors i propietaris de les terres de la comarca a gestionar la proliferació cinegètica de la caça major.


És per això que la S. C. Ribera Salada practica principalment, la modalitat esportiva de la caça major, atès que és la caça més abundant de la nostra comarca, per la qual cosa ens esforcem dins de la nostra societat a mantenir en equilibri les poblacions, sobretot de senglars, dins d'uns paràmetres perquè la flora, la fauna, els cultius i el ecosistema en general de la zona el puguin suportar.