Normes i Documents

TOT CAÇADOR HA DE SABER

1.-No s'ha de disparar fins a identificar clarament la peça.
2.-Quan es caça en una àrea de caça solament es pot disparar al Senglar, qui incompleixi la norma serà expulsat de la societat.
3.-S'han d'acatar les ordenis dels caps de quadrilla.
4.-Està totalment prohibit deixar escombraries a la muntanya.
5.-No trepitjar els sembrats, respectem als propietaris.
6.-No es pot abandonar els llocs fins al toc o avís de retirada.
7.-Que ha de fer el possible per detenir els gossos si surten de la zona de caça.
8.-Qui porta un arma de foc, ha de saber el que allarga una bala, no pot disparar mai en direcció als seus veïns de parada.
9.-El caçador haurà de conèixer i complir la legislació en matèria de caça.
10.-Totes les normes són d'obligat compliment, el no respectar-les pot originar una sanció fins i tot l'expulsió de la societat.
 

DOCUMENTACIÓ DEL CAÇADOR
Tot caçador, necessita acreditar la seva personalitat i la identificació de l'arma que porta. Els documents que obligatòriament ha d'aportar són els següents:

1.-Permís d'armes.
2.-Guia de pertinença de l'arma.
3.-Llicència de caça.
4.-Segur obligatori de caça.
5.-Targeta de soci.
6.-Document Nacional d'Identitat.