Seguretat  

La Llei i Reglament de caça estableixen unes zones de seguretat on es prohibeix disparar, amb caràcter general, en direcció a les mateixes. També es fixen un seguit de distàncies al seu voltant on es prohibeix l'ús d'armes de foc. Avui dia, no complir aquestes normes és considerat com a infracció administrativa molt greu.

Zona de seguretat Límit de la zona Límits en què es prohibeix fer ús d'armes de foc
    Prohibició general: és prohibit disparar en direcció a les Zones de Seguretat llevat que sigui impossible batre la zona. També és prohibit disparar cap a concentracions de bestiar.
VIES I CAMINS D'ÚS PÚBLIC:
Camins
Carreteres
Autovies i autopistes
CAMINS: el seu ample.
CARRETERES: el seu ample més una franja de 8 m a cada costat.
AUTOVIES I AUTOPISTES: el seu ample més una franja de 25 m a cada costat.
CAMINS: el seu ample més una franja de 25 m a cada costat.
CARRETERES: el límit de la zona més una franja de 50 m a cada costat = 58 m.
AUTOPISTES I AUTOVIES: el límit de la zona, més una franja de 50 m a cada costat = 75 m.
VIES PECUÀRIES CARRERADA: 75 m
CORDELES: 37,5 m
SENDERES: 20 m
ABEURADORS I DESCANSADORS: la superficie que es determini.
CAMINS: el seu ample més una franja de 25 m a cada costat.
CARRETERES: el límit de la zona més una franja de 50 m a cada costat = 58 m.
AUTOPISTES I AUTOVIES: el límit de la zona, més una franja de 50 m a cada costat = 75 m.
VIES FÈRRIES El seu ample més 20 m a cada costat. El límit de la zona més 25 m = 45 m a cada costat.
AIGÜES PÚBLIQUES, ELS SEUS CABALS I MARGES El cabal més 5 m a cada costat. -Es permet l'ús d'armes, llevat que hi hagi perill per a les persones o animals.

-Si travessen o toquen amb acotats només poden caçar els titulars d'aquests terrenys (prèvia autorització administrativa).

 

NUCLIS URBANS I RURALS, LES ZONES HABITADES I LES SEVES PROXIMITATS El que ocupin les últimes edificacions, ampliades amb una franja de lOO m en totes direccions. Dins del límit de la Zona de Seguretat.